செல் போன்களை பார்மட் செய்யவது எப்படி?

உங்களுடைய மொபைல் மிகவும் மெதுவாக செயல்படுகிறதா?
உங்களுடைய மொபைலில் வைரஸ் புகுந்துள்ளதா?
கவலையை விடுங்கள்.
இப்போது உங்களுடைய நோக்கியா N சீரீஸ் மொபைலை எளிதாக போர்மட் செய்து விடலாம்.


பார்மட் செய்வதற்கு மூன்று முறைகள்.
முறை 1:
1 : முதலில் மொபைலை அணையுங்கள்,
2 : மூன்று பொத்தான்களை அழுத்தி பிடிக்க வேண்டும்.(பச்சை நிற பொத்தான், ‘*’ பொத்தான், ’3′ எண் பொத்தான்)
3 : இந்த மூன்று பொத்தான்களையும் அழுத்திய படியே இப்போது மொபைலை ஆன்(on) பண்ணுங்கள்.
4 : நேரம் அமைப்புகள்(Time setting) என்ற பக்கம் திறந்த உடன்,அந்த மூன்று பொத்தான்களையும் விடுவியுங்கள்.
இப்போது உங்கள் மொபைல் போர்மட் ஆகிவிடும்.
மீண்டும் புதிதாக அனைத்து அமைப்புகளையும் அமைத்து கொள்ளுங்கள்.
இப்போது நீங்கள் வைரஸ் இல்லாத மொபைலை உபயோகிக்கலாம்.
முறை : 2
1 : முதலில் மொபைலை அணையுங்கள்,
2 : *#7370# ஆகிய பொத்தான்களையும் அழுத்தி பிடிக்க வேண்டும்.
3 : இந்த பொத்தான்களை அழுத்திய படியே இப்போது மொபைலை ஆன்(on) பண்ணுங்கள்.
4 : நேரம் அமைப்புகள்(Time setting) என்ற பக்கம் திறந்த உடன்,அந்த பொத்தான்களை விடுவியுங்கள்.
முறை : 3
1 : முதலில் மொபைலை அணையுங்கள்,
2 : *#7780# ஆகிய பொத்தான்களையும் அழுத்தி பிடிக்க வேண்டும்.
3 : இந்த பொத்தான்களை அழுத்திய படியே இப்போது மொபைலை ஆன்(on) பண்ணுங்கள்.
4 : நேரம் அமைப்புகள்(Time setting) என்ற பக்கம் திறந்த உடன்,அந்த பொத்தான்களை விடுவியுங்கள்.
இப்போது உங்கள் மொபைல் பார்மட் ஆகிவிடும்.
மீண்டும் புதிதாக அனைத்து அமைப்புகளையும் அமைத்து கொள்ளுங்கள்.

இப்போது நீங்கள் வைரஸ் இல்லாத மொபைலை உபயோகிக்கலாம்